Menu
  • Vind mijn bureau
  • (nl)

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

 

Artikel 1 – Definities

Voor de doeleinden van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden hebben de volgende termen de hierna vermelde definitie:

 

Algemene Gebruiksvoorwaarden: verwijzen naar het totaal van de in de huidige voorwaarden opgenomen bepalingen die ten doel hebben om de modaliteiten en de voorschriften te regelen voor toegang tot en gebruik van de hieronder genoemde websites die door ArcelorMittal Downstream Solutions uitgegeven worden;

 

Gebruikersaccount: verwijst naar een voor de Gebruiker gereserveerde omgeving die toegankelijk is na inschrijving op onze Diensten door middel van een vertrouwelijke gebruikersnaam en wachtwoord, en die hem instaat stelt om naar bepaalde Inhoud te gaan die zich op de Diensten bevindt;

 

Inhoud: verwijst onder andere naar, maar is niet beperkt tot, de structuur/architectuur van de Diensten, de redactionele inhoud, de video's, de teksten, rubrieken, ontwerpen, afbeeldingen, foto's, beelden, geluiden, evenals iedere andere inhoud die zich op de Diensten bevindt en/of ieder ander element waaruit de Diensten bestaan;

 

Sites: verwijst naar de communicatiedienst voor het publiek die uitgegeven wordt door ArcelorMittal Downstream Solutions en die met name toegankelijk is op het adres https://e-steel.arcelormittal.com;

 

Dienst(en): verwijzen naar de diensten die vanaf de Sites toegankelijk zijn en door ArcelorMittal Downstream Solutions worden uitgegeven.

 

Artikel 2 – Toepassingsgebied en aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

 

2.1. Aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen de onderneming ArcelorMittal Downstream Solutions en iedere gebruiker die toegang wenst te krijgen tot de Sites en de Diensten wenst te gebruiken.

Iedere verbinding met de Sites van ArcelorMittal Downstream Solutions, het raadplegen en het gebruiken van de Inhoud hiervan, vindt plaats in het kader van de huidige Gebruiksvoorwaarden die ten doel hebben om de modaliteiten van gebruik van de op de Sites aangeboden Diensten en Inhoud vast te stellen. Iedere toegang tot een van de Sites brengt automatisch de toepassing en de volledige aanvaarding van de regels en voorwaarden en die zijn bepaald in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Indien een gebruiker weigert in te stemmen met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, dan dient hij af te zien van iedere toegang tot de Sites.

De toegang tot bepaalde Diensten kan ook onderworpen zijn aan de volledige aanvaarding van de specifieke Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de 'specifieke Gebruiksvoorwaarden') of de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen de 'Algemene Verkoopvoorwaarden').

 

2.2. Ontwikkeling van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn tijdens de verbinding met en het gebruik van de Sites en/of die aanvaard zijn tijdens het aanmaken van een account (hierna te noemen de 'Gebruiker(s)’) worden van toepassing verklaard. ArcelorMittal Downstream Solutions kan echter in alle vrijheid op elk moment wijzigingen aanbrengen in de Gebruiksvoorwaarden, onder voorwaarde van een bijzondere vermelding door ArcelorMittal Downstream Solutions, om deze aan te passen aan de ontwikkelingen van de Diensten en/of van de exploitatie hiervan Deze worden geacht zonder voorbehoud aanvaard te zijn door elke Gebruiker die gebruikmaakt van de Sites na de genoemde online publicatie hiervan. ArcelorMittal Downstream Solutions verzoekt de Gebruiker dus om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

Artikel 3 – Aanmaken van het Gebruikersaccount

 

3.1. Voorafgaande inschrijving

De toegang tot bepaalde Diensten kan onderworpen worden aan het aanmaken van een Gebruikersaccount. Hiertoe dient een inschrijvingsprocedure gevolgd te worden waarin de Gebruiker gevraagd zal worden om een persoonlijke gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord te kiezen en om persoonsgegevens te verstrekken (in het bijzonder achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer) waarmee hij vervolgens geïdentificeerd kan worden en waarmee de toegang tot de Diensten mogelijk wordt gemaakt.

In ieder geval verbindt de Gebruiker zich om uitsluitend juiste en volledige gegevens te verstrekken, en tevens om deze indien nodig bij te werken. De Gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe om geen pseudoniem te gebruiken dat een inbreuk kan vormen op de rechten van derden (in het bijzonder het gebruiken van een achternaam van een ander, het merk van een ander of werken die beschermd zijn met een auteursrecht of naburige rechten) om welke reden dan ook en ongeacht wat hiervan de rechtsgrond is.

Bij het aanmaken van een account kan ArcelorMittal Downstream Solutions persoonsgegevens verzamelen krachtens onze juridische kennisgevingen en Privacy beleid. Hierin wordt expliciet vermeld hoe ArcelorMittal Downstream Solutions persoonsgegevens verwerkt en beschermt wanneer de Gebruikers de Diensten gebruiken.

 

3.2. Bescherming van minderjarigen

Om gebruik te maken van en/of toegang te hebben tot de Sites, moeten minderjarigen toestemming hebben van hun ouders of dragers van ouderlijk gezag over hun, in het bijzonder voordat zij een Gebruikersaccount aanmaken. Er wordt op gewezen dat het gebruik van een account door een minderjarige steeds onder de verantwoordelijkheid van de drager van het ouderlijk gezag blijft vallen.

 

3.3. Bevestiging van de inschrijving

Indien de gegevens die bedoeld zijn om het Gebruikersaccount aan te maken, ArcelorMittal Downstream Solutions niet bereiken, zal de laatstgenoemde hiervoor in geen geval aansprakelijk gehouden worden Dit geldt eveneens indien de gegevens bij haar gedeeltelijk onleesbaar binnenkomen wegens gebrek aan compatibiliteit of technische gebreken die voornamelijk toe te schrijven zijn aan de apparatuur van de Gebruiker (Internetserver, materiaal, software, etc.)

 

3.4. Gebruik van het account

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het veilig opslaan en het gebruik van deze gegevens.

Iedere verbinding met de Sites van ArcelorMittal Downstream Solutions via een Gebruikersaccount en/of iedere overdracht van gegevens die verricht wordt door middel van een Gebruikersaccount zal beschouwd worden als uitgevoerd door de Gebruiker zelf en onder zijn enige verantwoordelijkheid. De wachtwoorden evenals de login links naar de Sites die door middel van e-mailberichten zijn verstuurd, zijn vertrouwelijke gegevens die uitsluitend voor de gebruikers bestemd zijn en die nooit aan derden meegedeeld mogen worden.

In geval van verlies of diefstal van de inloggegevens, verbindt de desbetreffende Gebruiker zich ertoe om ArcelorMittal Downstream Solutions onverwijld schriftelijk te informeren over het ongeoorloofde gebruik van zijn Gebruikersaccount en om zijn wachtwoord te wijzigen.

 

Artikel 4 – Externe links en diensten van derden

 

De Sites kan hyperlinks beschikbaar stellen, toegang geven tot informatie, tot inhoud, tot diensten die verband houden met andere Sites, en kan de toegang tot diensten van derden mogelijk maken.

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat ArcelorMittal Downstream Solutions in geen geval aansprakelijk gehouden kan worden voor welke informatie, inhoud, dienst of elementen dan ook die op de internetsites van derden beschikbaar zijn of die afkomstig zijn van internetbronnen van derden, en ook niet voor welke schade dan ook, aangevoerd of reëel, waartoe de toegang tot of het gebruik van deze informatie, inhoud, dienst of beschikbare elementen op de internetsites van derden of elementen afkomstig van internetbronnen van derden aanleiding kan geven.

Op iedere Gebruiker die naar de diensten van derden gaat, zijn uitsluitend de bijzondere gebruiksvoorwaarden en/of verkoopvoorwaarden van toepassing die van kracht zijn voor de diensten van derden.

Hierbij wordt opgemerkt dat de Sites die hyperlinks naar de onderhavige Sites bevatten niet onder de controle van ArcelorMittal Downstream Solutions vallen, die iedere aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites afwijst.

 

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

 

5.1. Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de Sites van ArcelorMittal Downstream Solutions

Alle elementen van de Sites van ArcelorMittal Downstream Solutions (voornamelijk de structuur, alle teksten, foto's, video's, gegevens, weergaven, logo’s, merkillustraties en andere gereproduceerde elementen) zijn krachtens het intellectuele eigendomsrecht voorbehouden en beschermd voor België en/of de hele wereld.

ArcelorMittal Downstream Solutions verleent de Gebruiker de onvervreemdbare, belangeloze, niet-exclusieve, persoonlijke en particuliere toestemming om de Diensten en de Sites te gebruiken voor een uitsluitend persoonlijk gebruik en dit in de strikte naleving van de voorwaarden van gebruik die opgesteld zijn inde onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Ieder onbevoegd gebruik van alle of een deel van de elementen van de Diensten en de Sites kan aanleiding geven tot een rechtsvordering.

 

5.2. Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de pagina's met bijdragen

Iedere Gebruiker garandeert aan ArcelorMittal Downstream Solutions dat hij beschikt over de rechten die noodzakelijk zijn voor het publiceren en/of het delen van de inhoud en de opmerkingen die hij online plaatst via de functionaliteiten voor bijdragen. Onder rechten wordt verstaan de rechten die vallen onder de Belgische Wet op het intellectuele eigendom, voornamelijk het auteursrecht, en het intellectuele eigendom inzake merken, tekeningen of modellen op iedere bestande of toekomstige drager.

ArcelorMittal Downstream Solutions kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden op grond van de gebruikerscontent en/of de opmerkingen die online gezet kunnen zijn door een Gebruiker, die geen houder is van de rechten die noodzakelijk zijn voor het online plaatsen van de genoemde betwistbare gebruikerscontent.

Iedere Gebruiker doet kosteloos en niet exclusief afstand van zijn rechten ten gunste van ArcelorMittal Downstream Solutions en voor de gehele duur van het intellectuele eigendom vanaf het overdragen via elk middel van zijn gebruikerscontent en opmerkingen, en voornamelijk van het literaire en artistieke eigendom, het recht op reproduceren, weergeven, kopiëren, vervreemden, wijzigen, opnieuw uitgeven, communiceren, verspreiden, aanpassen en meer in het algemeen van het exploiteren van alle of een gedeelte van de gebruikerscontent en de opmerkingen op de Sites van ArcelorMittal Downstream Solutions en alle aanverwante diensten ten behoeve van promotie van de activiteiten van die websites.

Deze rechten worden afgestaan voor de hele wereld en voor alle exploitaties op alle dragers en via alle procedés van verspreiding die momenteel bekend of onbekend zijn.

De Gebruiker erkent en aanvaard uitdrukkelijk dat bepaalde gebruikerscontent opnieuw geformatteerd kan worden, uitsluitend voor de technische behoeften van de toegestane exploitaties.

De Gebruiker erkent en aanvaard uitdrukkelijk dat geen enkele exploitatie van de gebruikerscontent en opmerkingen, die toegestaan is in het kader van de onderhavige voorwaarden, aanleiding kan vormen tot welke beloning dan ook (in natura of in geld).

 

5.3. Intellectuele eigendomsrechten inzake merken

Het gebruik van en het overnemen van namen en/of beelden die gedeponeerd zijn door ArcelorMittal Downstream Solutions en de bedrijven in de groep ArcelorMittal Downstream Solutions is verboden zonder haar uitdrukkelijke toestemming. In zijn algemeenheid kan iedere niet toegestane reproductie van merken, productnamen, diensten of bedrijven die genoemd zijn op de Sites van ArcelorMittal Downstream Solutions aanleiding zijn tot een rechtsvordering.

 

Artikel 6 – Privacy beleid en bescherming van persoonsgegevens

 

Bij het gebruik van de Diensten van ArcelorMittal Downstream Solutions, kan aan de Gebruikers gevraagd worden om gegevens of informatie van persoonlijke aard te verstrekken om toegang te krijgen tot de Diensten waarvoor een gebruikersauthenticatie noodzakelijk is en ook om de commerciële relatie te beheren en te verbeteren.

Voor meer informatie over de gewoonten van de Sites inzake de bescherming van persoonsgegevens, verzoeken wij u om de Verkoopvoorwaarden door te nemen. Hierin wordt expliciet vermeld hoe ArcelorMittal Downstream Solutions persoonsgegevens verwerkt en beschermt wanneer de Gebruikers de Diensten gebruiken.

 

Artikel 7 – Garantie en aansprakelijkheid

 

De Gebruiker erkent dat ArcelorMittal Downstream Solutions een middelenverbintenis heeft inzake de levering van de Diensten en zich tot zijn uiterste zal inspannen om de toegankelijkheid van de Sites en de Diensten te garanderen. Deze toegankelijkheid kan onderbroken worden om redenen van onderhoud of van het upgraden, om het correct functioneren van de Sites te verzekeren, zonder dat ArcelorMittal Downstream Solutions verplicht is tot voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers.

Zo biedt ArcelorMittal Downstream Solutions geen enkele garantie met betrekking tot risico's van onderbrekingen of slecht functioneren die verband houden met de onlineverbinding, met het verstopt raken van netwerken en/of computersystemen, met binnendringing door onbevoegde derden en met de besmetting door eventuele virussen die op de genoemde netwerken en diensten circuleren.

ArcelorMittal Downstream Solutions kan niet aansprakelijk gehouden worden indien de onderbreking of de wijziging van de kwaliteit van de Sites en de Diensten te wijten is aan het onverwacht voorkomen van een geval van overmacht. In het bijzonder worden de volgende gevallen als geval van overmacht beschouwd: uitzonderlijk slechte weersomstandigheden, natuurrampen, branden en overstromingen, bliksem, aanslagen, onderbreking en blokkering van elektronische telecommunicatienetwerken, schade veroorzaakt door virussen waarvan de op de markt bestaande beveiligingsmiddelen het niet mogelijk maken om deze uit te roeien, evenals iedere wettelijke of reglementaire verplichting of verplichting inzake de openbare orde die opgelegd wordt door de bevoegde autoriteiten en die ten gevolge heeft dat de onderhavige Gebruiksvoorwaarden substantieel gewijzigd worden, of ieder andere gebeurtenis van overmacht of onvoorzien geval van, zoals deze bepaald zijn bij de van kracht zijnde wetgeving en de jurisprudentie van het Belgische Hof van Cassatie.

ArcelorMittal Downstream Solutions verbindt zich om al het mogelijke te doen om de waarachtigheid en de nauwkeurigheid van de op alle Sites beschikbare informatie te garanderen, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de onjuistheid hiervan, noch voor het gebruik of de interpretatie hiervan door de Gebruikers.

In zijn algemeenheid vrijwaart de Gebruiker ArcelorMittal Downstream Solutions tegen ieder beroep of rechtsvordering door ieder persoon en de eventuele financiële gevolgen hiervan, die gebaseerd is op of direct of indirect het gevolg is van zijn manipulatieve handelingen, of voortvloeit uit het gebruik van de Sites evenals tegen iedere vermeende schending van de Gebruiksvoorwaarden of van de geldende reglementaire bepalingen en stelt ArcelorMittal Downstream Solutions schadeloos voor iedere instelling van beroep met inbegrip van geschillen die hieruit kunnen voortkomen. Deze garantie dekt de vergoedingen die eventueel verschuldigd kunnen zijn, evenals honoraria van advocaten en gerechtelijke kosten binnen een redelijke grens.

 

Artikel 8 – Beperking van aansprakelijkheid

 

ArcelorMittal Downstream Solutions geeft geen garantie van de prestaties en de wijzigingen van de Sites en de Diensten die zich voor kunnen doen, gezien de kwaliteit van het internet en/of de technische configuraties, die niet onderhaar controle vallen.

ArcelorMittal Downstream Solutions kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke directe of indirecte schade dan ook, met inbegrip van verlies van winst, klanten, gegevens of ieder ander verlies van immateriële goederen, winstderving of iedere ander verlies of schade die zich voor kan doen wegens het gebruik van, of integendeel wegens de ontoegankelijkheid van de Sites, zelfs als ArcelorMittal Downstream Solutions geïnformeerd was over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

Indien ArcelorMittal Downstream Solutions aansprakelijk gehouden wordt als gevolg van het niet nakomen van een van haar verplichtingen krachtens de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, is schadeloosstelling niet van toepassing buiten de directe, persoonlijke en vaststaande schade, met de uitdrukkelijke uitsluiting van de schadeloosstelling voor alle indirecte en immateriële schade en benadeling, zoals financiële schade, commerciële schade, verlies van exploitatie en van omzet, verlies van gegevens.

 

Artikel 9 – Deelbaarheid

 

De eventuele gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van huidige Gebruiksvoorwaarden, laat de geldigheid, uitvoerbaarheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verbinden zich er in voorkomend geval toe om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige, uitvoerbare, en afdwingbare clausule die zoveel als mogelijk het oorspronkelijke doel van de betreffende bepaling benadert.

 

Artikel 10 - Geen verklaring van afstand

 

Het feit dat Verkoper zich per uitzondering niet beroept op de naleving van een bepaling die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, kan geenszins geïnterpreteerd worden als een toekomstige verklaring van afstand.

 

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht

 

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden, alsook de tussen partijen bestaande relatie wordt integraal en exclusief beheerst door de bepalingen van het Belgische recht.

 

De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd om eventuele geschillen tussen Gebruiker en ArcelorMittal Downstream Solutions te beoordelen.

Omhoog
DISTRIVERSION :