Menu
  • Vind mijn bureau
  • (nl)

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR HANDELAARS BIJ VERKOPEN OP AFSTAND


Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Aanbod, bestelling en orderbevestiging

Artikel 5 – Prijzen

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Levering / afhaling

Article 8 – Responsabilité et garantie

Artikel 9 – Privacy

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Deelbaarheid

Artikel 12 - Geen verklaring van afstand

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN BIJ VERKOPEN OP AFSTAND


Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Aanbod, bestelling en orderbevestiging

Artikel 5 – Prijzen

Artikel 6 - Betaling

Artikel 7 – Levering / afhaling

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en garantie

Artikel 9 – Herroeping

Artikel 10 – Privacy

Artikel 11 – Overmacht

Artikel 12 – Deelbaarheid

Artikel 13 - Geen verklaring van afstand

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR HANDELAARS BIJ VERKOPEN OP AFSTAND

Artikel 1 – Definities

Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper;

Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van materialen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Partijen: Gezamenlijke aanduiding van Koper en Verkoper;

Verkoper: De rechtspersoon die materialen en/of diensten op afstand aan de Koper aanbiedt;

Website: De domeinnaam waarop Koper materialen van Verkoper kan bestellen.

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper

Disteel N.V.

Metropoolstraat 19

B-2900 Schoten

Telefoonnummer: +32 3 641 99 99

Fax: +32 3 641 99 58
E-mailadres: contact.wondelgem@arcelormittal.com
Btw-identificatienummer: BE0401.546.445

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn op elk aanbod van, elke bestelling bij, elke Overeenkomst met en elke levering door Verkoper. Deze algemene voorwaarden beheersen met andere woorden op exclusieve wijze de ganse commerciële relatie tussen Koper en Verkoper, en dienen steeds te worden samen gelezen met de algemene voorwaarden van de Verkoper voor gewone verkopen. In geval van tegenspraak primeren huidige algemene voorwaarden.

Koper en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat aankoopvoorwaarden, algemene voorwaarden, etc. van de Koper geenszins van toepassing zijn, zelfs niet stilzwijgend, op de tussen Koper en Verkoper gesloten Overeenkomst.

Enkel indien de Verkoper zulks schriftelijk zou toestaan, kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.

Verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de doorgevoerde wijziging(en) vanaf het moment van hun online-publicatie automatisch van toepassing word(t)(en) op de tussen Koper en Verkoper bestaande commerciële relatie.

Artikel 4 – Aanbod, bestelling en orderbevestiging

4.1 Aanbod

Elk aanbod van Verkoper is wat haar betreft vrijblijvend en niet-bindend.

Elk aanbod van Verkoper geldt onder uitdrukkelijk voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende materialen.

4.2 Bestelling

Koper plaatst zijn bestelling aan de hand van de online catalogus en het formulier op de Website.

Middels zijn bestelling aanvaardt Koper uitdrukkelijk de prijs, de eigenschappen van de materialen en de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden op de te sluiten Overeenkomst met Verkoper.

Koper aanvaardt dat zijn bestelling vanaf het ogenblik van de plaatsing ervan definitief is en dus niet gewijzigd, geannuleerd, of herroepen kan worden, behoudens in geval van schriftelijk akkoord van Verkoper.

4.3 Orderbevestiging

Na plaatsing van de bestelling door de Koper, ontvangt Koper binnen de 24 uur een elektronische orderbevestiging van Verkoper.

Vanaf het moment van ontvangst van deze elektronische orderbevestiging door Koper ontstaat tussen Partijen een Overeenkomst.

In deze orderbevestiging wordt de bestelling van Koper bevestigd, met indicatie van de (onder voorbehoud) verwachte leveringstermijn. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat Verkoper de opgegeven leveringstermijn eenzijdig kan wijzigen.

Artikel 5 – Prijzen

Behoudens indien Verkoper uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn de door Verkoper opgegeven prijzen uitdrukt in Euro en exclusief BTW, verpakkingskosten en transportkosten.

Verkoper behoudt zich het recht voor op om de prijzen vermeld op de Website eenzijdig te wijzigen.

Enkel indien een bestelling door Koper geplaatst wordt en de betreffende materialen gelijktijdig in stock zijn, kan Verkoper de op de Website vermelde prijs garanderen.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Algemeenheden en eigendomsvoorbehoud

De door de Koper bestelde materialen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de prijs door de Koper aan de Verkoper.

Elke bestelling door Koper geschiedt met de uitdrukkelijke verplichting in hoofde van Koper om de totaalprijs van de bestelde materialen aan Verkoper te betalen.

Indien de betaling van Koper niet voor 100% ontvangen kan worden bij de plaatsing van de bestelling, behoudt Verkoper zich het recht voor om de aanvaarding en levering/afhaling van de bestelling uit te stellen.

6.2. Facturatie

Kopers die voor het eerst een bestelling plaatsen, betalen de volledige prijs met credit card bij het finaliseren van de bestelling.

Kopers die reeds gekend zijn in het systeem van de Verkoper krijgen de keuze tussen (i) betalen van de volledige prijs met credit card bij het finaliseren van de bestelling OF (ii) betalen van de factuur die bij levering/afhaling aan de Koper wordt overhandigd. In voorkomend geval dient de factuur uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te worden betaald, bij gebreke waaraan Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest gelijk aan de intrestvoet bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 verschuldigd is meer een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.

Artikel 7 – Levering / afhaling

7.1. Algemeenheden

Bij het plaatsen van zijn bestelling kan Koper een keuze maken tussen OFWEL het zelfstandig afhalen van de bestelling OFWEL het laten leveren van de bestelling door Verkoper, behoudens indien Verkoper de afhaling van de materialen niet toestaat omwille van veiligheids- of andere redenen.

Zowel de levering als de afhaling kunnen maar geschieden vanaf het moment dat Verkoper de totaalprijs van de bestelling van Koper heeft ontvangen. Koper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Verkoper het recht heeft om de datum van levering/afhaling uit te stellen tot op het ogenblik van de integrale ontvangst van de totaalprijs.

7.2. Afhaling

Afhaling geschiedt op het adres vermeld in de orderbevestiging en is enkel mogelijk op het door Verkoper opgegeven tijdstip. Indien Koper nalaat zijn materialen tijdig af te halen, is de regeling in artikel 7.5. van huidige algemene voorwaarden van toepassing.

Koper aanvaardt dat het laden, stapelen en vastmaken van de goederen op zijn eigen risico gebeurt. Ook het transport geschiedt op uitsluitend risico van Koper, die tevens in gepast transport voor de materialen dient te voorzien.

7.3. Levering

In geval van levering dient Koper een leveringsadres op te geven. Dit adres kan na het plaatsen van de bestelling niet gewijzigd worden, behoudens in geval van uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Verkoper. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat hij het risico van de bereikbaarheid van het door hem opgegeven leveringsadres draagt. Indien het opgegeven leveringsadres niet geschikt blijkt te zijn voor de levering van de bestelling, is Koper van rechtswege een minimale forfaitaire schadevergoeding van 150 EUR verschuldigd aan Verkoper, zonder evenwel afbreuk te doen aan het recht van Verkoper om zijn werkelijk geleden schade te verhalen op Koper.

Koper engageert zich verder om aanwezig te zijn op het leveringsadres op het ogenblik van de levering door Verkoper. In geval van afwezigheid van Koper worden de materialen teruggebracht naar volgend adres van Verkoper: voor de verkopende site Wondelgem: Industrieweg 106, B-9032, Wondelgem; voor de verkopende site Malonne: 20, Rue Gabriël de Moriamé, B-5020 Malonne, alwaar Koper de materialen na schriftelijke afspraak met Verkoper kan afhalen. De Koper zal hierover een bericht vinden in zijn brievenbus. In voorkomend geval is de Koper een minimaal forfaitair bedrag van 150 EUR verschuldigd teneinde de kosten voor het nutteloos transport te dekken.

Koper aanvaardt ten slotte dat Verkoper - in geval van levering aan Koper – zich het exclusieve recht voorbehoudt om de meest geschikte verpakking en wijze van verzending (bijvoorbeeld middels opsplitsing in deelleveringen) eenzijdig te bepalen. Verpakkingen van materialen worden niet teruggenomen door Verkoper.

7.4. Conformiteit

Zowel in geval van levering als in geval van afhaling wordt Koper geacht de materialen die het voorwerp van Overeenkomst uitmaken, na te kijken op hun conformiteit en eventuele gebreken.

7.5. Aanprakelijkheid van Koper in geval van niet-afhaling of weigering tot inontvangstneming

Indien Koper in gebreke blijft de materialen die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken, af te halen of in ontvangst te nemen, geschiedt de verdere bewaring van de goederen voor rekening en risico van Koper, in welk verband een minimaal forfaitair bedrag van 25 EUR per begonnen werkdag wordt aangerekend, zonder afbreuk te doen aan het recht van Verkoper om zijn werkelijk geleden schade op Koper te verhalen.

Verkoper is gerechtigd de Overeenkomst na één week bewaring te annuleren ten laste van Koper. In voorkomend geval is Koper een éénmalige annuleringskost van 20% van het in de orderbevestiging vermelde totaalbedrag verschuldigd (met een minimum van 150 EUR) en meer de door Koper verschuldigde stockagekosten, zoals vermeld in de paragraaf hierboven.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Laattijdige levering

Verkoper is slechts aansprakelijk voor mogelijke schade ingevolge laattijdige levering indien een opzettelijke fout of bedrog in hoofde van Verkoper dan wel in hoofde van haar aangestelden en/of uitvoeringsagenten, bewezen wordt.

8.2. Niet conformiteit van de materialen

  • Algemeen

Verkoper wordt op geen enkele manier geacht rekening te moeten houden met het concrete gebruik dat Koper van de materialen wenst te maken. Koper is als enige verantwoordelijk voor het nazicht van de technische eigenschappen en specificaties van de materialen met het oog op het gebruik dat hij van de materialen wenst te maken.

Verder kan de Verkoper op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die optreedt ingevolge bewerkingen die de Koper op de materialen uitvoert of laat uitvoeren.

  • Zichtbare gebreken

Indien Koper tijdens de controle van de materialen bij levering of afhaling ervan vaststelt dat de geleverde goederen niet conform zijn, dient hij dit te uitdrukkelijk en schriftelijk te vermelden op de documenten die de levering/afhaling bevestigen. De vermelde gebreken worden als limitatief beschouwd. Bij gebreke aan enige melding op voormelde documenten worden de goederen geacht conform te zijn.

  • Verborgen gebreken

Na inontvangstneming van de materialen door Koper (naar aanleiding van de levering of afhaling) beschikt Koper over een termijn van 8 (acht) kalenderdagen om eventuele verborgen gebreken op straffe van verval schriftelijk aan Verkoper te melden.

  • Aansprakelijkheid Verkoper

Indien de Koper de aanwezigheid van zichtbare en/of verborgen gebreken bewijst, heeft de Verkoper steeds de keuze tussen OFWEL de terugname van de betreffende materialen waarna opnieuw (conform) geleverd wordt door de Verkoper op een door hem te bepalen datum OFWEL de vergoeding van de door de Koper bewezen en geleden schade (onverminderd het bepaalde in artikel 8.3. van huidige algemene voorwaarden).

8.3. Beperking van aansprakelijkheid

In elk geval is de aansprakelijkheid van Verkoper uitdrukkelijk beperkt tot een vergoeding van de voorzienbare, persoonlijke en directe schade van Koper met als maximum 75% van het door Koper betaalde bedrag.

De aansprakelijkheid van Koper wordt uitgesloten voor wat betreft alle indirecte schade, waaronder onder meer (doch niet enkel) derving van winsten, verlies van klanten, verlies van kansen, etc.

Eventuele vorderingen in rechte lastens Verkoper dienen – op straffe van verval – te worden ingeleid bij de bevoegde rechtbank binnen de 2 (twee) maanden die volgend op de datum van de bestelling, en zijn maar ontvankelijk nadat Koper de Verkoper uitdrukkelijk en per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld waarin aan Verkoper een redelijk termijn tot remediering wordt gelaten.

Artikel 9 – Privacy

Verkoper verbindt zich ertoe dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, afgekort als ‘GDPR’ en alle overige toepasselijke regelgeving, waaronder o.m. de ArcelorMittal Data Protection Procedure en de Privacy Notice.

Artikel 10 – Overmacht

Indien Verkoper wordt geconfronteerd met een situatie van overmacht, wordt de uitvoering van haar verbintenissen automatisch en van rechtswege opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt.

In geval de overmachtssituatie langer dan één maand voortduurt, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig, kosteloos en met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Onder overmacht wordt elke situatie verstaan die het Verkoper buiten zijn wil om onmogelijk maakt om de met Koper gesloten Overeenkomst uit te voeren, zoals bijvoorbeeld doch niet enkel: natuurrampen, oorlogen, stakingen, etc.

Artikel 11 – Deelbaarheid

De eventuele gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden, laat de geldigheid, uitvoerbaarheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verbinden zich er in voorkomend geval toe om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige, uitvoerbare, en afdwingbare clausule die zoveel als mogelijk het oorspronkelijke doel van de betreffende bepaling benadert.

Artikel 12 - Geen verklaring van afstand

Het feit dat Verkoper zich per uitzondering niet beroept op de naleving van een bepaling die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, kan geenszins geïnterpreteerd worden als een toekomstige verklaring van afstand.

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

Onderhavige algemene voorwaarden, alsook de tussen partijen bestaande relatie wordt integraal en exclusief beheerst door de bepalingen van het Belgische recht.

De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd om eventuele geschillen tussen Koper en Verkoper te beoordelen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1

Onderstaande voorwaarden gelden voor al onze leveringen en werkopdrachten tenzij wij uitdrukke/ijk en schrihelijk andersluidende voorwaarden zouden aanvaard hebben, Onze onderstaande voorwaarden vernietigen en vervangen zelfs de voorwaarden die eventueel voorkomen op de bestelbons en/of andere geschriften van diegenen die aans ans bestellen of kopen.

Artikel 2

Prijsotfertes worden in principe zonder verbintenis opgemaakt. Ze gelden maximaal voor een periode van dertig dagen. Bestellingen die rechtstreeks door de klanten worden geplaatst of genoteerd worden door onze vertengwoordigers, verbinden ans slechts na schrittelijke bevestiging van onzentwege.

Artikel 3

Leveringstermijnen worden enkel gegeven ais inlichting en verbinden ans niet. De averschrijving ervan geeft geen aanleiding tot ontbinding van de avereenkomst of tot schadeloosstelling. Voor bestellingen die niet uit onze stock wordeh geleverd, zal de klant dienen rekening te houden met de beschikbaarheden van de fabriek.

Artikel 4

Tenzij bijzondere hoedanigheden uitdrukkelijk door ans vermeld worden, leveren wij goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis, met de gebruikelijke toegelaten afwijkingen op maten, gewichten en samenstelling der goederen.

Artikel 5

Tenzij uitdrukkelijke andersluidende afspraak, worden de verkochte goederen aanzien ais onderzocht en aanvaard door de koper v66r hun vertrek uit onze magazijnen of uit de fabrieken die in onze opdracht leveren, zelfs ais de verzending vrachtvrij gebeurt en/of door ans verzorgd wordt. Enkel het gewicht vastgesteld in onze magazijnen en vermeld op onze borderellen is geldig en onbetwistbaar. De verzendingen gebeuren op risico van de klant.

Artikel 6

Bij niet afname van bestelde goederen zelfs bij bestellingen op afroep, behouden wij ans het recht voor hetzij een prijsaanpassing en stockagekosten te bedingen hetzij de bestelling ais geannuleerd te beschouwen. Annulatie geeft ans recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20 % van de koopsom naast eventuele stockage op andere kosten.

Artikel 7

Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is vastgesteld, worden we niet geacht kennis te hebben van het gebruik waarvoor de klant de goederen wenst aan te wenden.

Artikel 8

Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade, veroorzaakt aan personen, schepen, instellingen, gebouwen, voertuigen, toestellen of goederen (deze opsomming is niet beperkend) ook niet voor deze te wijten aan verborgen gebreken van het materiaal of andere tekortkomingen, ingeval de materialen niet door ans geplaatst worden.

Artikel 9

Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen moeten schrihelijk bij ans worden ingediend binnen de acht dagen na de levering. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, wordt de levering ais definitief aanvaard aanzien. ln ieder geval worden bewerkte goederen ais definitief aanvaard erkend. Wij kunnen er hoogstens toe gehouden zijn de verkochte goederen te vervangen voor zover deze nog geen bewerkingen hebben ondergaan door de klant. Dit kan enkel nadat deze goederen bij een tegenspreke!ijke onderzoek defect bevonden worden. Alle k!achten met betrekking tot de inhoud van onze facturen moeten schrittelijk bij ons worden ingediend binnen de acht dagen na de factuurdatum. Na ver!oop van deze termljn, zonder schriftelijke klacht, worden aile in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingen ais definitief aanvaard gezien.

Artikel 10

Voor werkzaamheden in loon b/ijft de klant verantwoordelijk voor de ans ter hand gestelde materialen en staat hij in voor aile schadelijke gevolgen, werkonderbrekingen en kosten die te wijten zijn aan het defectueus materiaal.

Artikel 11

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Machelen ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelts indien wij op de klant wissels zouden trekken of onze tacturen zouden laten innen door bank # of andere instellingen.

Artikel 12

De Gefactureerde bedragen brengen van rechtswege zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekste!!ing nodig is, intrest op van 12 % per jaar vanaf de datum van de factuur. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag, is er van rechtswege zonder ingebrekste!!ing, daor de klant een forfaitaire gemeenrechtelijke vergoeding van 10% van de niet betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van 37,50@ boven aile intresten en welkdanige onkosten. Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur kunnen we de nog niet vervallen schuldvorderingen onmiddellijk opeisen ongeacht de afspraken die voordien zouden zijn getroffen.

Artikel 13

Voor aile geschillen zijn aile en de rechtbanken van Brussel en het Vredegerecht van het kanton te Vilvoorde bevoegd.

Artikel 14

Wanneer de kredietwaardigheid van de klant in het gedrang komt, behouden we ans het recht voor de leveringen stop te zetten en of bijkomende betalingsgaranties te eîsen. Zolang volledige betaling niet is gebeurd, blijven verkochte goederen onze eigendom en kunnen wij er vrij over beschikken.

Artikel 15

lngeval van doorverkoop van de verkochte doch niet betaalde goederen, zelfs bewerkt, draagt de koper ans hierbij aile schuldvorderingen over voortvloeiende uit de doorverkoop.


Indien niet anders gespecificeerd worden de bewerkingen uitgevoerd onder executieklasse 2 volgens EN 1090 Het EN1090 certificaat, en/of de prestatieverklaring(DOP) kan worden gedownload van http://ds.arcelormittal.com/benelux/
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN BIJ VERKOPEN OP AFSTAND

Artikel 1 – Definities

Bedenktijd: Termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst met de Verkoper;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van materialen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Partijen: Gezamenlijke aanduiding van Consument en Verkoper;

Verkoper: De rechtspersoon die materialen en/of diensten op afstand aan de Consument aanbiedt;

Website: De domeinnaam waarop Consument materialen van Verkoper kan bestellen.

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper

Disteel N.V.

Metropoolstraat 19

B-2900 Schoten

Telefoonnummer: +32 3 641 99 99

Fax: +32 3 641 99 58
E-mailadres: contact.wondelgem@arcelormittal.com
Btw-identificatienummer: BE0401.546.445

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Consument aanvaardt uitdrukkelijk dat huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn op elk aanbod van, elke bestelling bij, elke Overeenkomst met en elke levering door Verkoper. Deze algemene voorwaarden beheersen met andere woorden op exclusieve wijze de ganse commerciële relatie tussen Consument en Verkoper, en dienen steeds te worden samen gelezen met de algemene voorwaarden van de Verkoper voor gewone verkopen. In geval van tegenspraak primeren huidige algemene voorwaarden.

Consument en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat andere aankoopvoorwaarden, algemene voorwaarden, etc. dan deze van de Verkoper geenszins van toepassing zijn, zelfs niet stilzwijgend, op de tussen Consument en Verkoper gesloten Overeenkomst.

Enkel indien de Verkoper zulks schriftelijk zou toestaan, kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.

Verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de doorgevoerde wijziging(en) vanaf het moment van hun online-publicatie automatisch van toepassing word(t)(en) op de tussen Consument en Verkoper bestaande commerciële relatie.

Artikel 4 – Aanbod, bestelling en orderbevestiging

4.1 Aanbod

Elk aanbod van Verkoper is wat haar betreft vrijblijvend en niet-bindend.

Elk aanbod van Verkoper geldt onder uitdrukkelijk voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende materialen.

4.2 Bestelling

Consument plaatst zijn bestelling aan de hand van de online catalogus en het formulier op de Website.

Middels zijn bestelling aanvaardt Consument uitdrukkelijk de prijs, de eigenschappen van de materialen en de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden op de te sluiten Overeenkomst met Verkoper.

Consument aanvaardt dat zijn bestelling vanaf het ogenblik van de plaatsing ervan definitief is en dus niet gewijzigd, geannuleerd, of herroepen kan worden, behoudens in geval van uitoefening van het Herroepingsrecht dan wel in geval van voorafgaand schriftelijk akkoord van Verkoper.

4.3 Orderbevestiging

Na plaatsing van de bestelling door de Consument, ontvangt Consument binnen de 24 uur een elektronische orderbevestiging van Verkoper.

Vanaf het moment van ontvangst van deze elektronische orderbevestiging door Consument ontstaat tussen Partijen een Overeenkomst.

In deze orderbevestiging wordt de bestelling van Consument bevestigd, met indicatie van de (onder voorbehoud) verwachte leveringstermijn. Consument aanvaardt uitdrukkelijk dat Verkoper de opgegeven leveringstermijn eenzijdig kan wijzigen.

Artikel 5 – Prijzen

De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Behoudens indien Verkoper uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn de door Verkoper opgegeven prijzen uitgedrukt in Euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de Consument te dragen taksen en belastingen. Eventuele verpakkingskosten en/of transportkosten worden eveneens vermeld.

Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen vermeld op de Website eenzijdig te wijzigen.

Enkel indien een bestelling door Consument geplaatst wordt en de betreffende materialen gelijktijdig in stock zijn, kan Verkoper de op de Website vermelde prijs garanderen.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Algemeenheden en eigendomsvoorbehoud

De door de Consument bestelde materialen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de prijs door de Consument aan de Verkoper.

Elke bestelling door Consument geschiedt met de uitdrukkelijke verplichting in hoofde van Consument om de totaalprijs van de bestelde materialen aan Verkoper te betalen.

Indien de betaling van Consument niet voor 100% ontvangen kan worden bij de plaatsing van de bestelling, behoudt Verkoper zich het recht voor om de aanvaarding en levering/afhaling van de bestelling uit te stellen.

6.2. Facturatie

Consumenten betalen het volledige bedrag contant bij het finaliseren van de bestelling.

Artikel 7 – Levering / afhaling

7.1. Algemeenheden

Bij het plaatsen van zijn bestelling kan Consument een keuze maken tussen OFWEL het zelfstandig afhalen van de bestelling OFWEL het laten leveren van de bestelling door Verkoper, behoudens indien Verkoper de afhaling van de materialen niet toestaat omwille van veiligheids- of andere redenen.

Zowel de levering als de afhaling kunnen maar geschieden vanaf het moment dat Verkoper de totaalprijs van de bestelling van Consument heeft ontvangen. Consument erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Verkoper het recht heeft om de datum van levering/afhaling uit te stellen tot op het ogenblik van de integrale ontvangst van de totaalprijs.

7.2. Afhaling

Afhaling geschiedt op het adres vermeld in de orderbevestiging en is enkel mogelijk op het door Verkoper opgegeven tijdstip. Indien Consument nalaat zijn materialen tijdig af te halen, is de regeling in artikel 7.5. van huidige algemene voorwaarden van toepassing.

Consument aanvaardt dat het laden, stapelen en vastmaken van de goederen op zijn eigen risico gebeurt. Ook het transport geschiedt op uitsluitend risico van Consument, die tevens in gepast transport voor de materialen dient te voorzien.

7.3. Levering

In geval van levering dient Consument een leveringsadres op te geven. Dit adres kan na het plaatsen van de bestelling niet gewijzigd worden, behoudens in geval van uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Verkoper. Consument aanvaardt uitdrukkelijk dat hij het risico van de bereikbaarheid van het door hem opgegeven leveringsadres draagt. Ook het risico van het lossen is voor rekening van de Consument.

Indien het opgegeven leveringsadres niet geschikt blijkt te zijn voor de levering van de bestelling, is Consument van rechtswege een minimale forfaitaire schadevergoeding van 150 EUR verschuldigd aan Verkoper, zonder evenwel afbreuk te doen aan het recht van Verkoper om zijn werkelijk geleden schade te verhalen op Consument.

Consument engageert zich verder om aanwezig te zijn op het leveringsadres op het ogenblik van de levering door Verkoper. In geval van afwezigheid van Consument worden de materialen teruggenomen door de Verkoper. De Verkoper zal de Consument informeren op welk adres de materialen zich bevinden, alwaar Consument de materialen na schriftelijke afspraak met Verkoper kan afhalen. Consument zal hierover een bericht vinden in zijn brievenbus. In voorkomend geval is Consument een minimaal forfaitair bedrag van 150 EUR verschuldigd teneinde de kosten voor het nutteloos transport te dekken.

Consument aanvaardt ten slotte dat Verkoper - in geval van levering aan Consument – zich het exclusieve recht voorbehoudt om de meest geschikte verpakking en wijze van verzending (bijvoorbeeld middels opsplitsing in deelleveringen) eenzijdig te bepalen. Verpakkingen van materialen worden niet teruggenomen door Verkoper.

7.4. Conformiteit

Zowel in geval van levering als in geval van afhaling wordt Consument geacht de materialen die het voorwerp van Overeenkomst uitmaken, na te kijken op hun conformiteit en eventuele gebreken.

7.5. Aansprakelijkheid van Consument in geval van niet-afhaling of weigering tot inontvangstneming

Indien Consument in gebreke blijft de materialen die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken, af te halen of in ontvangst te nemen, geschiedt de verdere bewaring van de goederen voor rekening en risico van Consument, in welk verband een minimaal forfaitair bedrag van 25 EUR per begonnen werkdag wordt aangerekend, zonder afbreuk te doen aan het recht van Verkoper om zijn werkelijk geleden schade op Consument te verhalen.

Verkoper is gerechtigd de Overeenkomst na één week bewaring te annuleren ten laste van Consument. In voorkomend geval is Consument een éénmalige annuleringskost van 20% van het in de orderbevestiging vermelde totaalbedrag verschuldigd (met een minimum van 150 EUR) en meer de door Consument verschuldigde stockagekosten, zoals vermeld in de paragraaf hierboven.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en garantie

8.1. Laattijdige levering

Verkoper is slechts aansprakelijk voor mogelijke schade ingevolge laattijdige levering indien een opzettelijke fout of bedrog in hoofde van Verkoper dan wel in hoofde van haar aangestelden en/of uitvoeringsagenten, bewezen wordt.

8.2. Niet conformiteit van de materialen

  • Algemeen

Verkoper wordt op geen enkele manier geacht rekening te moeten houden met het concrete gebruik dat Consument van de materialen wenst te maken. Consument is als enige verantwoordelijk voor het nazicht van de technische eigenschappen en specificaties van de materialen met het oog op het gebruik dat hij van de materialen wenst te maken.

Verder kan de Verkoper op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die optreedt ingevolge bewerkingen die de Consument op de materialen uitvoert of laat uitvoeren.

  • Zichtbare gebreken

Indien Consument tijdens de controle van de materialen bij levering of afhaling ervan vaststelt dat de geleverde goederen niet conform zijn, dient hij dit te uitdrukkelijk en schriftelijk te vermelden op de documenten die de levering/afhaling bevestigen. De vermelde gebreken worden als limitatief beschouwd. Bij gebreke aan enige melding op voormelde documenten worden de goederen geacht conform te zijn.

  • Wettelijke garantie in geval van verborgen gebreken

Na inontvangstneming van de materialen door Consument (naar aanleiding van de levering of afhaling) beschikt Consument over een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering om eventuele verborgen gebreken op straffe van verval schriftelijk aan Verkoper te melden. Deze melding dient op straffe van verval te gebeuren uiterlijk binnen de 2 maanden na de datum waarop de Consument kennis heeft gekregen van het gebrek.

Indien het gebrek zich manifesteert vanaf de 7de maand te rekenen vanaf de levering, dient de Consument de aanwezigheid van het verborgen gebrek te bewijzen.

In geval de voorwaarden met betrekking tot de wettelijke garantie voor Consumenten voldaan zijn heeft de Consument recht op kosteloze herstelling of vervanging van de materialen te eisen. Een vervanging van de materialen is enkel aan de orde indien herstelling redelijkerwijze niet mogelijk is.

Indien de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, is het de Consument toegestaan om een prijsverlaging of om de ontbinding van het verkoopcontract te verzoeken.

8.3. Beperking van aansprakelijkheid

Behoudens met betrekking tot de wettelijke garantie en het Herroepingsrecht is de aansprakelijkheid van Verkoper uitdrukkelijk beperkt tot een vergoeding van de voorzienbare, persoonlijke en directe schade van Consument met als maximum 75% van het door Consument betaalde bedrag.

De aansprakelijkheid van Consument wordt uitgesloten voor wat betreft alle indirecte schade.

Eventuele vorderingen in rechte lastens Verkoper dienen – op straffe van verval – te worden ingeleid bij de bevoegde rechtbank binnen de 2 (twee) maanden die volgen op de datum van de bestelling, en zijn maar ontvankelijk nadat Consument de Verkoper uitdrukkelijk en per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld waarin aan Verkoper een redelijk termijn tot remediering wordt gelaten.

Artikel 9 – Herroeping

Consument heeft, met uitzondering van op vraag van de Consument bewerkte aankopen, het recht om aan Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van levering.

Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, schriftelijk (via e-mail op volgend adres contact.wondelgem@arcelormittal.com) of aangetekend (op volgend adres Metropoolstraat 19, B-2900 Schoten), zijn wens tot herroeping kenbaar maakt en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte materialen terugstuurt. In voorkomend geval gaat Verkoper binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de materialen over tot terugbetaling van elke som die Consument heeft betaald voor de aankoop van de materialen. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat Consument dient te vermelden in zijn herroepingsaanvraag.

Indien de Consument gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht, mag hij de materialen enkel uitpakken of gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig is om de materialen te kunnen beoordelen op hun conformiteit. Het terugsturen van de materialen dient te gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat. De door Consument betaalde bedragen worden maar terugbetaald door de Verkoper na ontvangst door Verkoper van de materialen in voormelde staat. Materialen die niet in deze staat zouden verkeren bij hun ontvangst door Verkoper, kunnen nooit het voorwerp van het Herroepingsrecht uitmaken.

In geval van uitoefening van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar de Verkoper. De kosten van het terugzenden van de materialen zijn integraal voor rekening van de Consument. Verzendingen die door Verkoper betaald moeten worden, zullen worden geweigerd.

Artikel 10 – Privacy

Verkoper verbindt zich ertoe dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, afgekort als ‘GDPR’ en alle overige toepasselijke regelgeving, waaronder o.m. de ArcelorMittal Data Protection Procedure en de Privacy Notice.

Artikel 11 – Overmacht

Indien Verkoper wordt geconfronteerd met een situatie van overmacht, wordt de uitvoering van haar verbintenissen automatisch en van rechtswege opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt.

In geval de overmachtssituatie langer dan één maand voortduurt, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig, kosteloos en met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Onder overmacht wordt elke situatie verstaan die het Verkoper buiten zijn wil om onmogelijk maakt om de met Consument gesloten Overeenkomst uit te voeren, zoals bijvoorbeeld doch niet enkel: natuurrampen, oorlogen, stakingen, etc.

Artikel 12 – Deelbaarheid

De eventuele gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden, laat de geldigheid, uitvoerbaarheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verbinden zich er in voorkomend geval toe om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige, uitvoerbare, en afdwingbare clausule die zoveel als mogelijk het oorspronkelijke doel van de betreffende bepaling benadert.

Artikel 13 - Geen verklaring van afstand

Het feit dat Verkoper zich per uitzondering niet beroept op de naleving van een bepaling die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, kan geenszins geïnterpreteerd worden als een toekomstige verklaring van afstand.

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

Onderhavige algemene voorwaarden, alsook de tussen partijen bestaande relatie wordt integraal en exclusief beheerst door de bepalingen van het Belgische recht.

De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd om eventuele geschillen tussen Consument en Verkoper te beoordelen.


MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Omhoog
DISTRIVERSION : release/2024.01.01