Menu
  • Vind mijn bureau
  • (nl)

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR HANDELAARS BIJ VERKOPEN OP AFSTAND


Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Aanbod, bestelling en orderbevestiging

Artikel 5 – Prijzen

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Levering / afhaling

Article 8 – Responsabilité et garantie

Artikel 9 – Privacy

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Deelbaarheid

Artikel 12 - Geen verklaring van afstand

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN BIJ VERKOPEN OP AFSTAND


Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Aanbod, bestelling en orderbevestiging

Artikel 5 – Prijzen

Artikel 6 - Betaling

Artikel 7 – Levering / afhaling

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en garantie

Artikel 9 – Herroeping

Artikel 10 – Privacy

Artikel 11 – Overmacht

Artikel 12 – Deelbaarheid

Artikel 13 - Geen verklaring van afstand

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR HANDELAARS BIJ VERKOPEN OP AFSTAND

Artikel 1 – Definities

Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper;

Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van materialen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Partijen: Gezamenlijke aanduiding van Koper en Verkoper;

Verkoper: De rechtspersoon die materialen en/of diensten op afstand aan de Koper aanbiedt;

Website: De domeinnaam waarop Koper materialen van Verkoper kan bestellen.

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper

ArcelorMittal Staalhandel BV

Eemhavenweg 70

3089 KH Rotterdam

Telefoon: +31 (0)10-4870911

Fax: +31 (0)10-4299036

Email: rotterdam@arcelormittal.com

BTW nr. NL0026.75.894.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn op elk aanbod van, elke bestelling bij, elke Overeenkomst met en elke levering door Verkoper. Deze algemene voorwaarden beheersen met andere woorden op exclusieve wijze de ganse commerciële relatie tussen Koper en Verkoper, en dienen steeds te worden samen gelezen met de algemene voorwaarden van de Verkoper voor gewone verkopen. In geval van tegenspraak primeren huidige algemene voorwaarden.

Koper en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat aankoopvoorwaarden, algemene voorwaarden, etc. van de Koper geenszins van toepassing zijn, zelfs niet stilzwijgend, op de tussen Koper en Verkoper gesloten Overeenkomst.

Enkel indien de Verkoper zulks schriftelijk zou toestaan, kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.

Verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de doorgevoerde wijziging(en) vanaf het moment van hun online-publicatie automatisch van toepassing word(t)(en) op de tussen Koper en Verkoper bestaande commerciële relatie.

Artikel 4 – Aanbod, bestelling en orderbevestiging

4.1 Aanbod

Elk aanbod van Verkoper is wat haar betreft vrijblijvend en niet-bindend.

Elk aanbod van Verkoper geldt onder uitdrukkelijk voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende materialen.

4.2 Bestelling

Koper plaatst zijn bestelling aan de hand van de online catalogus en het formulier op de Website.

Middels zijn bestelling aanvaardt Koper uitdrukkelijk de prijs, de eigenschappen van de materialen en de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden op de te sluiten Overeenkomst met Verkoper.

Koper aanvaardt dat zijn bestelling vanaf het ogenblik van de plaatsing ervan definitief is en dus niet gewijzigd, geannuleerd, of herroepen kan worden, behoudens in geval van schriftelijk akkoord van Verkoper.

4.3 Orderbevestiging

Na plaatsing van de bestelling door de Koper, ontvangt Koper binnen de 24 uur een elektronische orderbevestiging van Verkoper.

Vanaf het moment van ontvangst van deze elektronische orderbevestiging door Koper ontstaat tussen Partijen een Overeenkomst.

In deze orderbevestiging wordt de bestelling van Koper bevestigd, met indicatie van de (onder voorbehoud) verwachte leveringstermijn. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat Verkoper de opgegeven leveringstermijn eenzijdig kan wijzigen.

Artikel 5 – Prijzen

Behoudens indien Verkoper uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn de door Verkoper opgegeven prijzen uitdrukt in Euro en exclusief BTW, verpakkingskosten en transportkosten.

Verkoper behoudt zich het recht voor op om de prijzen vermeld op de Website eenzijdig te wijzigen.

Enkel indien een bestelling door Koper geplaatst wordt en de betreffende materialen gelijktijdig in stock zijn, kan Verkoper de op de Website vermelde prijs garanderen.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Algemeenheden en eigendomsvoorbehoud

De door de Koper bestelde materialen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de prijs door de Koper aan de Verkoper.

Elke bestelling door Koper geschiedt met de uitdrukkelijke verplichting in hoofde van Koper om de totaalprijs van de bestelde materialen aan Verkoper te betalen.

Indien de betaling van Koper niet voor 100% ontvangen kan worden bij de plaatsing van de bestelling, behoudt Verkoper zich het recht voor om de aanvaarding en levering/afhaling van de bestelling uit te stellen.

6.2. Facturatie

Kopers die voor het eerst een bestelling plaatsen, betalen de volledige prijs met credit card bij het finaliseren van de bestelling.

Kopers die reeds gekend zijn in het systeem van de Verkoper krijgen de keuze tussen (i) betalen van de volledige prijs met credit card bij het finaliseren van de bestelling OF (ii) betalen van de factuur die bij levering/afhaling aan de Koper wordt overhandigd. In voorkomend geval dient de factuur uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te worden betaald, bij gebreke waaraan Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest gelijk aan de intrestvoet bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 verschuldigd is meer een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.

Artikel 7 – Levering / afhaling

7.1. Algemeenheden

Bij het plaatsen van zijn bestelling kan Koper een keuze maken tussen OFWEL het zelfstandig afhalen van de bestelling OFWEL het laten leveren van de bestelling door Verkoper, behoudens indien Verkoper de afhaling van de materialen niet toestaat omwille van veiligheids- of andere redenen.

Zowel de levering als de afhaling kunnen maar geschieden vanaf het moment dat Verkoper de totaalprijs van de bestelling van Koper heeft ontvangen. Koper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Verkoper het recht heeft om de datum van levering/afhaling uit te stellen tot op het ogenblik van de integrale ontvangst van de totaalprijs.

7.2. Afhaling

Afhaling geschiedt op het adres vermeld in de orderbevestiging en is enkel mogelijk op het door Verkoper opgegeven tijdstip. Indien Koper nalaat zijn materialen tijdig af te halen, is de regeling in artikel 7.5. van huidige algemene voorwaarden van toepassing.

Koper aanvaardt dat het laden, stapelen en vastmaken van de goederen op zijn eigen risico gebeurt. Ook het transport geschiedt op uitsluitend risico van Koper, die tevens in gepast transport voor de materialen dient te voorzien.

7.3. Levering

In geval van levering dient Koper een leveringsadres op te geven. Dit adres kan na het plaatsen van de bestelling niet gewijzigd worden, behoudens in geval van uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Verkoper. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat hij het risico van de bereikbaarheid van het door hem opgegeven leveringsadres draagt. Indien het opgegeven leveringsadres niet geschikt blijkt te zijn voor de levering van de bestelling, is Koper van rechtswege een minimale forfaitaire schadevergoeding van 150 EUR verschuldigd aan Verkoper, zonder evenwel afbreuk te doen aan het recht van Verkoper om zijn werkelijk geleden schade te verhalen op Koper.

Koper engageert zich verder om aanwezig te zijn op het leveringsadres op het ogenblik van de levering door Verkoper. In geval van afwezigheid van Koper worden de materialen teruggebracht naar volgend adres van Verkoper: voor de verkopende site Deventer: Noorwegenstraat 13, 7418 BC Deventer; voor de verkopende site Rotterdam: Eemhavenweg 70, 3089 KH Rotterdam; voor de verkopende site Born: Industrieweg 2, 6121 EZ Born, alwaar Koper de materialen na schriftelijke afspraak met Verkoper kan afhalen. De Koper zal hierover een bericht vinden in zijn brievenbus. In voorkomend geval is de Koper een minimaal forfaitair bedrag van 150 EUR verschuldigd teneinde de kosten voor het nutteloos transport te dekken.

Koper aanvaardt ten slotte dat Verkoper - in geval van levering aan Koper – zich het exclusieve recht voorbehoudt om de meest geschikte verpakking en wijze van verzending (bijvoorbeeld middels opsplitsing in deelleveringen) eenzijdig te bepalen. Verpakkingen van materialen worden niet teruggenomen door Verkoper.

7.4. Conformiteit

Zowel in geval van levering als in geval van afhaling wordt Koper geacht de materialen die het voorwerp van Overeenkomst uitmaken, na te kijken op hun conformiteit en eventuele gebreken.

7.5. Aansprakelijkheid van Koper in geval van niet-afhaling of weigering tot inontvangstneming

Indien Koper in gebreke blijft de materialen die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken, af te halen of in ontvangst te nemen, geschiedt de verdere bewaring van de goederen voor rekening en risico van Koper, in welk verband een minimaal forfaitair bedrag van 25 EUR per begonnen werkdag wordt aangerekend, zonder afbreuk te doen aan het recht van Verkoper om zijn werkelijk geleden schade op Koper te verhalen.

Verkoper is gerechtigd de Overeenkomst na één week bewaring te annuleren ten laste van Koper. In voorkomend geval is Koper een éénmalige annuleringskost van 20% van het in de orderbevestiging vermelde totaalbedrag verschuldigd (met een minimum van 150 EUR) en meer de door Koper verschuldigde stockagekosten, zoals vermeld in de paragraaf hierboven.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Laattijdige levering

Verkoper is slechts aansprakelijk voor mogelijke schade ingevolge laattijdige levering indien een opzettelijke fout of bedrog in hoofde van Verkoper dan wel in hoofde van haar aangestelden en/of uitvoeringsagenten, bewezen wordt.

8.2. Niet conformiteit van de materialen

  • Algemeen

Verkoper wordt op geen enkele manier geacht rekening te moeten houden met het concrete gebruik dat Koper van de materialen wenst te maken. Koper is als enige verantwoordelijk voor het nazicht van de technische eigenschappen en specificaties van de materialen met het oog op het gebruik dat hij van de materialen wenst te maken.

Verder kan de Verkoper op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die optreedt ingevolge bewerkingen die de Koper op de materialen uitvoert of laat uitvoeren.

  • Zichtbare gebreken

Indien Koper tijdens de controle van de materialen bij levering of afhaling ervan vaststelt dat de geleverde goederen niet conform zijn, dient hij dit te uitdrukkelijk en schriftelijk te vermelden op de documenten die de levering/afhaling bevestigen. De vermelde gebreken worden als limitatief beschouwd. Bij gebreke aan enige melding op voormelde documenten worden de goederen geacht conform te zijn.

  • Verborgen gebreken

Na inontvangstneming van de materialen door Koper (naar aanleiding van de levering of afhaling) beschikt Koper over een termijn van 8 (acht) kalenderdagen om eventuele verborgen gebreken op straffe van verval schriftelijk aan Verkoper te melden.

  • Aansprakelijkheid Verkoper

Indien de Koper de aanwezigheid van zichtbare en/of verborgen gebreken bewijst, heeft de Verkoper steeds de keuze tussen OFWEL de terugname van de betreffende materialen waarna opnieuw (conform) geleverd wordt door de Verkoper op een door hem te bepalen datum OFWEL de vergoeding van de door de Koper bewezen en geleden schade (onverminderd het bepaalde in artikel 8.3. van huidige algemene voorwaarden).

8.3. Beperking van aansprakelijkheid

In elk geval is de aansprakelijkheid van Verkoper uitdrukkelijk beperkt tot een vergoeding van de voorzienbare, persoonlijke en directe schade van Koper met als maximum 75% van het door Koper betaalde bedrag.

De aansprakelijkheid van Koper wordt uitgesloten voor wat betreft alle indirecte schade, waaronder onder meer (doch niet enkel) derving van winsten, verlies van klanten, verlies van kansen, etc.

Eventuele vorderingen in rechte lastens Verkoper dienen – op straffe van verval – te worden ingeleid bij de bevoegde rechtbank binnen de 2 (twee) maanden die volgend op de datum van de bestelling, en zijn maar ontvankelijk nadat Koper de Verkoper uitdrukkelijk en per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld waarin aan Verkoper een redelijk termijn tot remediering wordt gelaten.

Artikel 9 – Privacy

Verkoper verbindt zich ertoe dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, afgekort als ‘GDPR’ en alle overige toepasselijke regelgeving, waaronder o.m. de ArcelorMittal Data Protection Procedure en de Privacy Notice.

Artikel 10 – Overmacht

Indien Verkoper wordt geconfronteerd met een situatie van overmacht, wordt de uitvoering van haar verbintenissen automatisch en van rechtswege opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt.

In geval de overmachtssituatie langer dan één maand voortduurt, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig, kosteloos en met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Onder overmacht wordt elke situatie verstaan die het Verkoper buiten zijn wil om onmogelijk maakt om de met Koper gesloten Overeenkomst uit te voeren, zoals bijvoorbeeld doch niet enkel: natuurrampen, oorlogen, stakingen, etc.

Artikel 11 – Deelbaarheid

De eventuele gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden, laat de geldigheid, uitvoerbaarheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verbinden zich er in voorkomend geval toe om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige, uitvoerbare, en afdwingbare clausule die zoveel als mogelijk het oorspronkelijke doel van de betreffende bepaling benadert.

Artikel 12 - Geen verklaring van afstand

Het feit dat Verkoper zich per uitzondering niet beroept op de naleving van een bepaling die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, kan geenszins geïnterpreteerd worden als een toekomstige verklaring van afstand.

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

Onderhavige algemene voorwaarden, alsook de tussen partijen bestaande relatie wordt integraal en exclusief beheerst door de bepalingen van het Belgische recht.

De rechtbanken van Rotterdam zijn exclusief bevoegd om eventuele geschillen tussen Koper en Verkoper te beoordelen.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de gebruiker van deze voorwaarden doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voort

1.2 Degebruikervan dezevoorwaardenwordtaangeduidalsverkoper.Dewederpartijwordtaangeduid als koper.

1.3 Bijstrijdigheid tussen de inhoud van de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst en deze voor-waarden,gaandebepalingenuitdeovereenkomstvoor.


Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2 Alskoperaan verkoperinformatieverstrekt, mag verkoper uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan enzal hijzijnaanbiedinghieropbaseren.

2.3 Deindeaanbiedinggenoemdeprijzenzijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

2.4 Eenovereenkomstkomtpastotstandalsdezeschriftelijk,e-maildaaronderbegrepen, doorverkoperisbevestigd.Bijverschillentussendeschriftelijkebevestigingvanverkoper en die van ko-per,isdebevestigingvanverkoperbindend.

2.5 Indienverkopereenmodel ofmonsterheeftgetoond of verstrekt aan koper, dan gold dit slechts als wijze vanaanduiding. Koperkandaaraangeenrechtenontlenen.

2.6 Kopergarandeertdat(i)hijbij deverhandelingvandezaken in welke vorm dan ook (met inbegrip van ver-koop,lease,verwerking)zal voldoenaanalledaaropvantoepassingzijndewet-en/ofregelgevingenmeer inhetbijzonderalleexportcontroleensanctieregelingenvandeEUenVNzal eerbiedigenen(ii)datdeza-kennietdirectofindirectbestemdzijnofvermoedelijkbestemdkunnenzijnvooreniglandwaarvooringe-volgeVNofEUregelgevingvoordebetreffendezakeneensanctievankrachtis,tenzijdoorkoperdaar-voorvaneendoordeVNofEUaangewezenbevoegdeinstantieeenontheffingofvergunningisverkregen. Koperverplichtzichomdezegarantiealskettingbedingopte(laten)nemeninopvolgendeovereenkom-stenvoordeverhandelingvandezaken.

2.7 Geringe,indebranchegebruikelijkeoftechnisch redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen en verschillen indekwaliteit,kleur,maat,gewichtofafwerkingleverengeentekortkomingop.Voordeberekeningvande prijsen/ofhetgewichtvanstaal en/ofroestvrijstaal opbasisvanvolume,hanterenwijeensoortelijkge-wichtvan8,0kg/dcm3.”


Artikel 3: Rechten van intellectuele en industriële eigendom

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt verkoper alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen,programmatuurendergelijke.

3.2 Derechtenopdeinlid1vanditartikel genoemde gegevens blijven eigendom van verkoper ongeacht of aan kopervoordevervaardigingervankosteninrekeningzijngebracht.Dezegegevensmogenzonder voorafgaandeuitdrukkelijkeschriftelijketoestemmingvanverkopernietwordengekopieerd,gebruiktofaan derdengetoond.Koperisaanverkoperperovertredingvandezebepalingeendirectopeisbareboetever-schuldigdvan€25.000,-.Dezeboetekannaastschadevergoedingopgrondvandewetwordengevor-derd.

3.3 Kopermoet de aan hem verstrekte informatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen eendoorverkopergesteldetermijn,naarkeuzevanverkoper,retournerenofvernietigen.Deverkoperis bevoegdcontroleuittevoerenophetretournerenofdevernietiging.Dekoperverplichtzichhieraankoste-looshaarmedewerkingteverlenen.Bijovertredingvanenigeverplichtinguitdezebepalingiskoperaan verkopereendirectopeisbareboeteverschuldigdvan€1.000,-perdag.Dezeboetekannaastschade-vergoedingopgrondvandewetwordengevorderd.


Artikel 4: Geheimhouding

Alle informatie, knowhow en kennis, van welke aard en in welke vorm dan ook, welke door of uit naam van verkoperaankoperwordenverstrekt,wordenalsgeheimbestempeldenzullendoorkopervooronbepaal-detijdalsgeheimeinformatiebehandeldwordenennietaanderdenbekendgemaaktworden.Tevenszal Koperdezeinformatie,knowhowenkennisuitsluitendgebruikenvoordeuitvoeringvandeovereenkomst metverkoper, eenenanderbehoudensvoorafgaandeschriftelijketoestemmingvanverkoper.

Artikel 5: Adviezen en verstrekte informatie

5.1 Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van verkoper krijgt.

5.2 Alskoperaan verkoperinformatieverstrekt,magverkoperbijdeuitvoeringvandeovereenkomst uitgaan vandejuistheidenvolledigheidhiervan.

5.3 Kopervrijwaartverkopervoorelkeaanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of na-menskoperverstrekteadviezen,tekeningen,berekeningen,ontwerpen,materialen,monsters,modellenen dergelijke.


Artikel 6: Levertijd / uitvoeringsperiode

6.1 Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is enkel indicatief.

6.2 De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details over-eenstemmingisbereikt,alleinformatie,definitieveengoedgekeurdetekeningenendergelijkeinhetbezit zijnvanverkoper,deovereengekomen(termijn)betalingisontvangenenaandeoverigevoorwaardenvoor deuitvoeringvandeopdrachtisvoldaan.

6.3

a.Als er sprake is van andere omstandigheden dan verkoper bekend waren toen hij de levertijd of uitvoe-ringsperiodevaststelde,kanhijdelevertijdofuitvoeringsperiodeverlengenmetdetijddiehijnodigheeftomdeopdrachtonderdezeomstandighedenuittevoeren.Alsdewerkzaamhedenalsdannietindeplan-ningvanverkoperkunnenwordeningepast,zullendezewordenuitgevoerdzodrazijnplanningdittoelaat.

b.Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door verkoper worden de levertijd of uitvoeringsperiode verlengdmetdeduurvandeopschorting.Alsvoortzettingvandewerkzaamhedenalsdannietindeplan-ningvanverkoperkanwordeningepast,zullendewerkzaamhedenwordenuitgevoerdzodrazijnplanningdittoelaat.

6.4 Koperisgehouden alle kosten die verkoper maakt als gevolg van een aan koper toe te rekenen vertraging indelevertijdofuitvoeringsperiodezoalsvermeldinlid3vanditartikeltevoldoen.

6.5 Overschrijdingvandelevertijdofuitvoeringsperiodegeeftkoperingeengeval recht op schadevergoeding ofontbinding.

6.6 Indienlevering niet binnen de levertijd of uitvoeringsperiode kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen.


Artikel 7: Risico-overgang

7.1 Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats verkoper, conform Incoterms 2010. Het risico vandezaakgaatoverzodraverkoperaankoperheeftmeegedeelddatdezaakhemterbeschikkingstaat.

7.2 Ongeachthetbepaaldeinlid1vanditartikel kunnenkoperenverkoperovereenkomendatverkopervoor hettransportzorgt.Hetrisicovanopslag,laden,transportenlossenrustindatgeval opkoper. Koperkan zichtegendezerisico’sverzekeren.

7.3 Koperdientdezaakonmiddellijkna levering te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen is over-eengekomen.

Artikel 8: Prijswijziging

Verkoper mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de over-eenkomstaankoperdoorberekenen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk isverhinderdzijnverplichtingenjegenskopernatekomen.

9.2 Onderovermachtwordtondermeerverstaandeomstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van verkoperofdoorverkoperingeschakeldetransporteursnietofniettijdigvoldoenaanhunverplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld,brand,stroomstoring,telecommunicatiestoornis,terrorisme,verlies, diefstal ofverlorengaanvangereedschappenofmaterialen,wegblokkades,stakingenofwerkonderbre-kingen,import-ofhandelsbeperkingenencybercriminaliteit.

9.3 Verkoperisnietmeerbevoegdtotopschortingalsdetijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan drie maandenheeftgeduurd.Iederepartijkandeovereenkomstnaafloopvandezetermijnmetonmiddellijke ingangontbinden,maaruitsluitendvoordatdeel vandeverplichtingendatnognietisnagekomen.

9.4 Indienersprakeisvanovermachtennakomingblijvendonmogelijkisofwordt,isiederepartijgerechtigd deovereenkomstmetonmiddellijkeingangteontbindenvoordatdeel vandeverplichtingendatnognietis nagekomen.

9.5 Partijenhebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zinvanditartikel geledenoftelijdenschade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De verplichting tot schadevergoeding van verkoper op grond van welke wettelijke grondslag dan ook is beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit on-derdelenofdeelleveringen,isdeverplichtingtotschadevergoedingbeperkttotmaximaal 15%(exclusief btw)vandeopdrachtsomvandatonderdeel ofdiedeelleveringwaardoordeschadeisveroorzaakt.

10.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a.Gevolgschade en indirecte schade. Hieronder wordt onder meer verstaan stagnatieschade, boe-tes, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Koper kan zich in-dienmogelijktegendezeschadeverzekeren;

b.Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in den abijheid van de plaats waar wordt gewerkt.Koper kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;

c.kosten voor demontage en montage; d.schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschiktenvanverkoper.

10.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens koper aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking door verkoper.

10.4 Kopervrijwaartverkopervooralleaansprakenvanderden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door verkoper geleverdeproductenen/ofmaterialen.Koperisgehoudenalledoor verkoperinditverbandgeledenscha-dewaaronderdevolledigekostenvanverweertevergoeden.

10.5 Het bepaalde in dit artikel gaat niet op indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloos-heid van leidinggevenden van verkoper.


Artikel 11: Garantie en overige aanspraken

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat verkoper voor een periode van twaalf maanden na leve-ring in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

11.2 Alsdeovereengekomenprestatienietdeugdelijkisgeweest,zal verkoperdekeuze maken of hij deze als-nog deugdelijk uitvoert of koper crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest verkoper voor het alsnogdeugdelijkuitvoerenvandeprestatie,danzal hijditbinneneenredelijketermijnuitvoeren.

11.3 Onderdelen of materialen die door verkoper worden hersteld of vervangen, moeten door en voor rekening van koper op eerste verzoek van verkoper aan hem worden toegezonden.

11.4 Kopermoetverkoperinallegevallendegelegenheidbiedeneeneventueel gebrek te herstellen.

11.5 Koperkanalleeneenberoepdoenopgarantienadathij aanalzijnverplichtingentenopzichtevan verko-per heeft voldaan.

11.6 a.Geengarantiewordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:

-normale slijtage;

-onoordeelkundig gebruik;

-niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

-installatie, montage, wijziging of reparatie door koper of door derden;

-gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door koper;

-gebreken aan of ongeschiktheid van door koper gebruikte materialen of hulpmiddelen.

b.Geen garantie wordt gegeven op:

-geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;

-onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

11.7 Het bepaalde in de leden 2 t/m 6 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspra-ken van koper op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.


Artikel 12: Overdracht en verpanding

Koper kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de on-derliggendeovereenkomst(en)nietoverdragenofverpanden,behoudensvoorafgaandeschriftelijketoe-stemmingvanverkoper.Ditbedingheefteveneensgoederenrechtelijkewerking.

Artikel 13: Klachtplicht

13.1 Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien da-gen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij verkoper heeft geklaagd.

13.2 Kopermoetklachten over de juistheid van een factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij verkoper hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig da-gen,moetkoperuiterlijkbinnendertigdagennafactuurdatumschriftelijkhebbengeklaagd.

13.3 Eventuele rechtsvorderingen van koper dienen, op straffe van verval van alle rechten, uiterlijk één jaar na-dat koper daarover tijdig bij verkoper heeft geklaagd, aanhangig te zijn gemaakt.


Artikel 14: Niet afgenomen zaken

14.1 Koper dient kosteloos alle medewerking te verlenen teneinde verkoper tot aflevering van de zaak of zaken die onderwerp van de overeenkomst zijn in staat te stellen.

14.2 Koperisverplichtnaafloopvandelevertijden/ofuitvoeringsperiode de zaak of zaken op de overeenge-komen plaats af te nemen.

14.3 Nietafgenomenzakenworden voor rekening en risico van koper opgeslagen. Koper kan de betaling van de kosten van opslag niet opschorten, omdat de aflevering nog niet heeft plaatsgehad.

14.4 Bijovertredingvanhetbepaaldeuitdeleden1en/of2vanditartikel iskoperaanverkoper een boete ver-schuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding opgrondvandewetwordengevorderd.


Artikel 15: Betaling

15.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van verkoper of op een door verkoper aan te wijzen re-kening.

15.2 Tenzijanders overeengekomen vindt betaling plaats binnen dertig dagen na factuurdatum.

15.3 Alskoperzijnbetalingsverplichtingnietnakomtishijverplichtom,inplaatsvanbetalingvan de overeenge-komen geldsom, te voldoen aan een verzoek van verkoper om inbetalinggeving.

15.4 Hetrechtvankoperomzijnvorderingenopverkoperteverrekenenofomopte schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van verkoper.

15.5 Ongeachtofverkoperdeovereengekomenprestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat koper uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

a.een betalingstermijn is overschreden;

b.het faillissement of de surseance van betaling van koper is aangevraagd;

c.beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd;

d.koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

e.koper (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering,onder curatele wordt gesteld of is overleden;

f.koper ook na schriftelijke aanmaning, waarbij hem een redelijke termijn is gesteld voor nakoming,niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit artikel 14 voldoet.

15.6 Wanneer betalingnietheeftplaatsgevondenbinnendeovereengekomenbetalingstermijn, is koper direct rente aan verkoper verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handels-rentealsdezehogeris.Bijderenteberekeningwordteengedeeltevandemaandgezienalseenvolle maand.

15.7 Verkoper is bevoegd zijn schulden aan koper te verrekenen met vorderingen van aan verkoper gelieerde ondernemingen op koper. Daarnaast is verkoper bevoegd zijn vorderingen op koper te verrekenen met schuldenvanaanverkopergelieerdeondernemingenaankoper.Verderisverkoperbevoegdzijnschulden aan koperteverrekenenmetvorderingenopaankopergelieerdeondernemingen.Ondergelieerdeonder-nemingenwordendeondernemingendietotdezelfdegroep,indezinvanartikel 2:24bBW,behoren,en eendeelnemingindezinvanartikel 2:24cBWverstaan.

15.8 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is koper aan verko-per alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 150,-.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

overdeeerste€3.000,-15%

overhetmeerderetot€6.000,-10%

over het meerdere tot € 15.000,- 8%

overhetmeerderetot€60.000,-5%

overhetmeerderevanaf€60.000,-3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit boven-staande berekening volgt.

15.9 Alsverkoperineengerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van koper.


Artikel 16: Zekerheden

16.1 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is koper verplicht op eerste verzoek van verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als koper hier niet binnen de gestel-determijnaanvoldoet,raakthijdirectinverzuim.Verkoperheeftindatgeval hetrechtdeovereenkomstte ontbindenenzijnschadeopkoperteverhalen.

16.2 Verkoper blijft eigenaar van geleverde zaken zolang koper:

a.niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;

b.vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

16.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale be-drijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Daarnaast is koper gehouden de door verkoper geleverde zakenafgezonderdenherkenbaaralszijndeheteigendomvanverkopertebewarenalsmedevoorzijnre-keningteverzekerentegendegebruikelijkerisico’s,zoalsmaarnietbeperkttotverlies,verduistering,ver-missing,diefstal,vervreemding,beschadigingengeheel ofgedeeltelijktenietgaan.

16.4 Nadat verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Ko-per zal daartoe alle medewerking verlenen.

16.5 Verkoperheeftopallezakendiehijuitwelke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorde-ringen die hij op koper heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrechteneenretentierecht.


Artikel 17: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

17.1 Verkoper is gerechtigd de overeenkomst met koper met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tus-senkomst is vereist, te beëindigen, indien:

a.een situatie als bedoeld in artikel 15 lid 5 onder a tot en met f zich voordoet;

b.koper ook na schriftelijke aanmaning, waarbij hem een redelijke termijn is gesteld voor nakomingnietaanéénofmeervanzijnverplichtingenvoldoet;

c.de eigendoms- of managementstructuur van koper wezenlijke veranderingen ondergaat;

d.verkoperredelijkerwijsvermoedtdatdezakendirectofindirectbestemdzijnvoorenigland waar-vooringevolgeVN-ofEU-regelgevingvoordebetreffendezakeneensanctievankrachtis,zonderdatdaarvoorvaneendaartoebevoegdeinstantieeenontheffingofvergunningisver-kregen.

17.2 Koper heeftbijbeëindiging van de overeenkomst als in lid 1 van dit artikel bedoeld geen recht op enige schadevergoeding van verkoper.


Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Het Nederlandse recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, even-min als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

18.2 AlleendeNederlandseburgerlijkerechterdiebevoegdisindevestigingsplaats van verkoper neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Verkoper mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

18.3 Indiendezealgemenevoorwaardenzijnopgemaaktineen andere taal dan de Nederlandse, is de Neder-landse tekst bij verschillen steeds beslissend.


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN BIJ VERKOPEN OP AFSTAND

Artikel 1 – Definities

Bedenktijd: Termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst met de Verkoper;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van materialen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Partijen: Gezamenlijke aanduiding van Consument en Verkoper;

Verkoper: De rechtspersoon die materialen en/of diensten op afstand aan de Consument aanbiedt;

Website: De domeinnaam waarop Consument materialen van Verkoper kan bestellen.

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper

ArcelorMittal Staalhandel BV

Eemhavenweg 70

3089 KH Rotterdam

Telefoon: +31 (0)10-4870911

Fax: +31 (0)10-4299036

Email: rotterdam@arcelormittal.com

BTW nr. NL0026.75.894.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Consument aanvaardt uitdrukkelijk dat huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn op elk aanbod van, elke bestelling bij, elke Overeenkomst met en elke levering door Verkoper. Deze algemene voorwaarden beheersen met andere woorden op exclusieve wijze de ganse commerciële relatie tussen Consument en Verkoper, en dienen steeds te worden samen gelezen met de algemene voorwaarden van de Verkoper voor gewone verkopen. In geval van tegenspraak primeren huidige algemene voorwaarden.

Consument en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat andere aankoopvoorwaarden, algemene voorwaarden, etc. dan deze van de Verkoper geenszins van toepassing zijn, zelfs niet stilzwijgend, op de tussen Consument en Verkoper gesloten Overeenkomst.

Enkel indien de Verkoper zulks schriftelijk zou toestaan, kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.

Verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de doorgevoerde wijziging(en) vanaf het moment van hun online-publicatie automatisch van toepassing word(t)(en) op de tussen Consument en Verkoper bestaande commerciële relatie.

Artikel 4 – Aanbod, bestelling en orderbevestiging

4.1 Aanbod

Elk aanbod van Verkoper is wat haar betreft vrijblijvend en niet-bindend.

Elk aanbod van Verkoper geldt onder uitdrukkelijk voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende materialen.

4.2 Bestelling

Consument plaatst zijn bestelling aan de hand van de online catalogus en het formulier op de Website.

Middels zijn bestelling aanvaardt Consument uitdrukkelijk de prijs, de eigenschappen van de materialen en de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden op de te sluiten Overeenkomst met Verkoper.

Consument aanvaardt dat zijn bestelling vanaf het ogenblik van de plaatsing ervan definitief is en dus niet gewijzigd, geannuleerd, of herroepen kan worden, behoudens in geval van uitoefening van het Herroepingsrecht dan wel in geval van voorafgaand schriftelijk akkoord van Verkoper.

4.3 Orderbevestiging

Na plaatsing van de bestelling door de Consument, ontvangt Consument binnen de 24 uur een elektronische orderbevestiging van Verkoper.

Vanaf het moment van ontvangst van deze elektronische orderbevestiging door Consument ontstaat tussen Partijen een Overeenkomst.

In deze orderbevestiging wordt de bestelling van Consument bevestigd, met indicatie van de (onder voorbehoud) verwachte leveringstermijn. Consument aanvaardt uitdrukkelijk dat Verkoper de opgegeven leveringstermijn eenzijdig kan wijzigen.

Artikel 5 – Prijzen

De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Behoudens indien Verkoper uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn de door Verkoper opgegeven prijzen uitgedrukt in Euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de Consument te dragen taksen en belastingen. Eventuele verpakkingskosten en/of transportkosten worden eveneens vermeld.

Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen vermeld op de Website eenzijdig te wijzigen.

Enkel indien een bestelling door Consument geplaatst wordt en de betreffende materialen gelijktijdig in stock zijn, kan Verkoper de op de Website vermelde prijs garanderen.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Algemeenheden en eigendomsvoorbehoud

De door de Consument bestelde materialen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de prijs door de Consument aan de Verkoper.

Elke bestelling door Consument geschiedt met de uitdrukkelijke verplichting in hoofde van Consument om de totaalprijs van de bestelde materialen aan Verkoper te betalen.

Indien de betaling van Consument niet voor 100% ontvangen kan worden bij de plaatsing van de bestelling, behoudt Verkoper zich het recht voor om de aanvaarding en levering/afhaling van de bestelling uit te stellen.

6.2. Facturatie

Consumenten betalen het volledige bedrag contant bij het finaliseren van de bestelling.

Artikel 7 – Levering / afhaling

7.1. Algemeenheden

Bij het plaatsen van zijn bestelling kan Consument een keuze maken tussen OFWEL het zelfstandig afhalen van de bestelling OFWEL het laten leveren van de bestelling door Verkoper, behoudens indien Verkoper de afhaling van de materialen niet toestaat omwille van veiligheids- of andere redenen.

Zowel de levering als de afhaling kunnen maar geschieden vanaf het moment dat Verkoper de totaalprijs van de bestelling van Consument heeft ontvangen. Consument erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Verkoper het recht heeft om de datum van levering/afhaling uit te stellen tot op het ogenblik van de integrale ontvangst van de totaalprijs.

7.2. Afhaling

Afhaling geschiedt op het adres vermeld in de orderbevestiging en is enkel mogelijk op het door Verkoper opgegeven tijdstip. Indien Consument nalaat zijn materialen tijdig af te halen, is de regeling in artikel 7.5. van huidige algemene voorwaarden van toepassing.

Consument aanvaardt dat het laden, stapelen en vastmaken van de goederen op zijn eigen risico gebeurt. Ook het transport geschiedt op uitsluitend risico van Consument, die tevens in gepast transport voor de materialen dient te voorzien.

7.3. Levering

In geval van levering dient Consument een leveringsadres op te geven. Dit adres kan na het plaatsen van de bestelling niet gewijzigd worden, behoudens in geval van uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Verkoper. Consument aanvaardt uitdrukkelijk dat hij het risico van de bereikbaarheid van het door hem opgegeven leveringsadres draagt. Ook het risico van het lossen is voor rekening van de Consument.

Indien het opgegeven leveringsadres niet geschikt blijkt te zijn voor de levering van de bestelling, is Consument van rechtswege een minimale forfaitaire schadevergoeding van 150 EUR verschuldigd aan Verkoper, zonder evenwel afbreuk te doen aan het recht van Verkoper om zijn werkelijk geleden schade te verhalen op Consument.

Consument engageert zich verder om aanwezig te zijn op het leveringsadres op het ogenblik van de levering door Verkoper. In geval van afwezigheid van Consument worden de materialen teruggenomen door de Verkoper. De Verkoper zal de Consument informeren op welk adres de materialen zich bevinden, alwaar Consument de materialen na schriftelijke afspraak met Verkoper kan afhalen. Consument zal hierover een bericht vinden in zijn brievenbus. In voorkomend geval is Consument een minimaal forfaitair bedrag van 150 EUR verschuldigd teneinde de kosten voor het nutteloos transport te dekken.

Consument aanvaardt ten slotte dat Verkoper - in geval van levering aan Consument – zich het exclusieve recht voorbehoudt om de meest geschikte verpakking en wijze van verzending (bijvoorbeeld middels opsplitsing in deelleveringen) eenzijdig te bepalen. Verpakkingen van materialen worden niet teruggenomen door Verkoper.

7.4. Conformiteit

Zowel in geval van levering als in geval van afhaling wordt Consument geacht de materialen die het voorwerp van Overeenkomst uitmaken, na te kijken op hun conformiteit en eventuele gebreken.

7.5. Aansprakelijkheid van Consument in geval van niet-afhaling of weigering tot inontvangstneming

Indien Consument in gebreke blijft de materialen die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken, af te halen of in ontvangst te nemen, geschiedt de verdere bewaring van de goederen voor rekening en risico van Consument, in welk verband een minimaal forfaitair bedrag van 25 EUR per begonnen werkdag wordt aangerekend, zonder afbreuk te doen aan het recht van Verkoper om zijn werkelijk geleden schade op Consument te verhalen.

Verkoper is gerechtigd de Overeenkomst na één week bewaring te annuleren ten laste van Consument. In voorkomend geval is Consument een éénmalige annuleringskost van 20% van het in de orderbevestiging vermelde totaalbedrag verschuldigd (met een minimum van 150 EUR) en meer de door Consument verschuldigde stockagekosten, zoals vermeld in de paragraaf hierboven.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en garantie

8.1. Laattijdige levering

Verkoper is slechts aansprakelijk voor mogelijke schade ingevolge laattijdige levering indien een opzettelijke fout of bedrog in hoofde van Verkoper dan wel in hoofde van haar aangestelden en/of uitvoeringsagenten, bewezen wordt.

8.2. Niet conformiteit van de materialen

  • Algemeen

Verkoper wordt op geen enkele manier geacht rekening te moeten houden met het concrete gebruik dat Consument van de materialen wenst te maken. Consument is als enige verantwoordelijk voor het nazicht van de technische eigenschappen en specificaties van de materialen met het oog op het gebruik dat hij van de materialen wenst te maken.

Verder kan de Verkoper op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die optreedt ingevolge bewerkingen die de Consument op de materialen uitvoert of laat uitvoeren.

  • Zichtbare gebreken

Indien Consument tijdens de controle van de materialen bij levering of afhaling ervan vaststelt dat de geleverde goederen niet conform zijn, dient hij dit te uitdrukkelijk en schriftelijk te vermelden op de documenten die de levering/afhaling bevestigen. De vermelde gebreken worden als limitatief beschouwd. Bij gebreke aan enige melding op voormelde documenten worden de goederen geacht conform te zijn.

  • Wettelijke garantie in geval van verborgen gebreken

Na inontvangstneming van de materialen door Consument (naar aanleiding van de levering of afhaling) beschikt Consument over een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering om eventuele verborgen gebreken op straffe van verval schriftelijk aan Verkoper te melden. Deze melding dient op straffe van verval te gebeuren uiterlijk binnen de 2 maanden na de datum waarop de Consument kennis heeft gekregen van het gebrek.

Indien het gebrek zich manifesteert vanaf de 7de maand te rekenen vanaf de levering, dient de Consument de aanwezigheid van het verborgen gebrek te bewijzen.

In geval de voorwaarden met betrekking tot de wettelijke garantie voor Consumenten voldaan zijn heeft de Consument recht op kosteloze herstelling of vervanging van de materialen te eisen. Een vervanging van de materialen is enkel aan de orde indien herstelling redelijkerwijze niet mogelijk is.

Indien de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, is het de Consument toegestaan om een prijsverlaging of om de ontbinding van het verkoopcontract te verzoeken.

8.3. Beperking van aansprakelijkheid

Behoudens met betrekking tot de wettelijke garantie en het Herroepingsrecht is de aansprakelijkheid van Verkoper uitdrukkelijk beperkt tot een vergoeding van de voorzienbare, persoonlijke en directe schade van Consument met als maximum 75% van het door Consument betaalde bedrag.

De aansprakelijkheid van Consument wordt uitgesloten voor wat betreft alle indirecte schade.

Eventuele vorderingen in rechte lastens Verkoper dienen – op straffe van verval – te worden ingeleid bij de bevoegde rechtbank binnen de 2 (twee) maanden die volgen op de datum van de bestelling, en zijn maar ontvankelijk nadat Consument de Verkoper uitdrukkelijk en per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld waarin aan Verkoper een redelijk termijn tot remediering wordt gelaten.

Artikel 9 – Herroeping

Consument heeft, met uitzondering van op vraag van de Consument bewerkte aankopen, het recht om aan Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van levering.

Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, schriftelijk (via e-mail op volgend adres rotterdam@arcelormittal.com) of aangetekend (op volgend adres Eemhavenweg 70, 3089 KH Rotterdam), zijn wens tot herroeping kenbaar maakt en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte materialen terugstuurt. In voorkomend geval gaat Verkoper binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de materialen over tot terugbetaling van elke som die Consument heeft betaald voor de aankoop van de materialen. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat Consument dient te vermelden in zijn herroepingsaanvraag.

Indien de Consument gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht, mag hij de materialen enkel uitpakken of gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig is om de materialen te kunnen beoordelen op hun conformiteit. Het terugsturen van de materialen dient te gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat. De door Consument betaalde bedragen worden maar terugbetaald door de Verkoper na ontvangst door Verkoper van de materialen in voormelde staat. Materialen die niet in deze staat zouden verkeren bij hun ontvangst door Verkoper, kunnen nooit het voorwerp van het Herroepingsrecht uitmaken.

In geval van uitoefening van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar de Verkoper. De kosten van het terugzenden van de materialen zijn integraal voor rekening van de Consument. Verzendingen die door Verkoper betaald moeten worden, zullen worden geweigerd.

Artikel 10 – Privacy

Verkoper verbindt zich ertoe dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, afgekort als ‘GDPR’ en alle overige toepasselijke regelgeving, waaronder o.m. de ArcelorMittal Data Protection Procedure en de Privacy Notice.

Artikel 11 – Overmacht

Indien Verkoper wordt geconfronteerd met een situatie van overmacht, wordt de uitvoering van haar verbintenissen automatisch en van rechtswege opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt.

In geval de overmachtssituatie langer dan één maand voortduurt, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig, kosteloos en met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Onder overmacht wordt elke situatie verstaan die het Verkoper buiten zijn wil om onmogelijk maakt om de met Consument gesloten Overeenkomst uit te voeren, zoals bijvoorbeeld doch niet enkel: natuurrampen, oorlogen, stakingen, etc.

Artikel 12 – Deelbaarheid

De eventuele gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden, laat de geldigheid, uitvoerbaarheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verbinden zich er in voorkomend geval toe om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige, uitvoerbare, en afdwingbare clausule die zoveel als mogelijk het oorspronkelijke doel van de betreffende bepaling benadert.

Artikel 13 - Geen verklaring van afstand

Het feit dat Verkoper zich per uitzondering niet beroept op de naleving van een bepaling die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, kan geenszins geïnterpreteerd worden als een toekomstige verklaring van afstand.

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

Onderhavige algemene voorwaarden, alsook de tussen partijen bestaande relatie wordt integraal en exclusief beheerst door de bepalingen van het Belgische recht.

De rechtbanken van Rotterdam zijn exclusief bevoegd om eventuele geschillen tussen Consument en Verkoper te beoordelen.


MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Omhoog
DISTRIVERSION :